18 december 2010

Julhälsning


Nackdelen med den här bloggen är att jag försöker hålla den någorlunda positiv...

OCH

Eftersom jag just nu inte har mycket i den andan att säga så blir det inget skrivet här...Istället önskar jag er en god jul och ett riktigt gott nytt år!

02 december 2010

Ärekränkning


Ärekränkning är ett samlingsnamn för förtal och förolämpning enligt 5 kapitlet i Brottsbalken.[1] Brottskategorin omfattar sådant som kränker eller skadar en personsära, antingen den objektiva äran (gott namn, rykte och anseende hos andra) eller den subjektiva äran (den egna känslan av vad ens anseende är).

eller...

varför inte...


8 §   
Spridande av information som kränker privatlivet   


Den som obehörigen 
1) genom ett massmedium eller 
2) genom att på något annat sätt göra tillgängligt för ett stort antal människor framför en uppgift, antydan eller bild som gäller någons privatliv så att gärningen är  ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för  missaktning, skall för spridande av information som kränker privatlivet dömas till böter  eller fängelse i högst två år.  


9 §   
Ärekränkning  


Den som 
1) framför en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning,  eller 
2) på något annat än i 1 punkten avsett sätt förnedrar någon, skall för ärekränkning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  


10 §  
Grov ärekränkning  


Om den i 9 § 1 mom. avsedda ärekränkningen 
1) sker genom ett massmedium eller genom att uppgiften eller antydan på något annat sätt görs tillgänglig för ett stort antal  människor, eller 
2) orsakar stort eller långvarigt lidande eller särskilt stor eller kännbar skada, och ärekränkningen även bedömd som en  helhet är grov, skall gärningsmannen för grov ärekränkning dömas till böter eller fängelse i högst två år.